തിരയൽ


പുതിയ തിരയൽ

ഫലങ്ങൾ 1-10/ 6569 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അഞ്ചല്‍വകുപ്പ്മാനവികം-ചരിത്രം-ഇന്ത്യഇന്ത്യയിൽ ചില നാട്ടുരാജ്യഗവൺമെന്റുകൾ നടത്തിയിരുന്ന സ്ഥാപനം. പണം ഉരുപ്പടികൾ മതലായവ മേൽവിലാസക്കാർക്ക് ഈ സ്ഥാപനം വഴി എത്തിച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ ചരിത്രം, രീതി എന്നിവ വിശദമാക്കുന്നു.
അഞ്ചാം പത്തിമാനവികം-രാഷ്ട്രമീമാംസശത്രുരാജ്യതാത്പര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി സ്വദേശത്തു രഹസ്യപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഗൂഢസംഘം. ഈ പദത്തിന്റെ ജന്മദേശം സ്പെയിനാണ്. ഈ പദം ആദ്യമായി പ്രയോഗിച്ചത് ജനറൽ എമിലിയോ മോളയാണ്.
അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യംമാനവികം-നിയമം-ഇന്ത്യഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉറപ്പുനല്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൗലികാവകാശം. ഒരു പൗരന് അയാളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ആശയങ്ങൾ നിർഭയമായും അസന്ദിഗ്ധമായും പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണിത്.
അപ്പലാച്ചിമാനവികം-നരവംശശാസ്ത്രം-മസ്കോഗിയഒരു മസ്കോഗിയൻവർഗം. സെന്റ്മാർക്ക് നദീതീരപ്രദേശങ്ങളിലും അപ്പലാച്ചി ഉൾക്കടലിന്റെ തീരത്തുമാണ് ഇവർ വസിച്ചിരുന്നത്.
അഭ്യാസഗാനംകല-സംഗീതംസംഗീതക്കച്ചേരികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സഭാഗാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സംഗീതാഭ്യാസനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങൾ.
അടതാളംകല-സംഗീതംകർണാടകത്തിലെ സപ്തജാതി താളങ്ങളിൽ ആറാമത്തേത്.
അപ്പീലധികാരിമാനവികം-നിയമംഅപ്പീൽ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ കോടതി. മറ്റു കോടതികൾക്കുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഇവിടെയും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
അപ്പീല്‍-അവസാനവിധിമാനവികം-നിയമംകീഴ് കോടതികളുടെ വിധിയെ ആധാരമാക്കി അപ്പീലധികാരമുള്ള കോടതികളിൽ കൊടുക്കുന്ന അപ്പീലിന്റെ തീരുമാനം. സിവിൽ ക്രിമിനൽ നടപടികളനുസരിച്ച് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അപ്പീൽ കോടതികളാണ് ഇവയിൽ പ്രധാനം.
അമരസേനപ്രിയകല-സംഗീതംഅറുപതാമത്തെ മേളരാഗമായ നീതിമതിയുടെ ഒരു ജന്യരാഗം. സംഗീതവിദ്വാൻ ടി ലക്ഷ്മണൻപിള്ളയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ രാഗം.
അടിപിടിമാനവികം-നിയമംപൊതുസമാധാനം ഭഞ്ജിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ ഒരു പൊതുസ്തലത്തുവച്ച് പൊരുതുക.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.