വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > രസതന്ത്രം > രസതന്ത്രം-മറ്റുള്ളവ >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-2/ 2 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കാല്‍സിഫെറോള്‍ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം-ജൈവരസതന്ത്രം; പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ചികിത്സജീവകം D യുടെ ഒരു വിഭാഗം. ഗുണധർമം, ഉപയോഗം എന്നിവയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
അമിനൊഫിലിന്‍ശാസ്ത്രം-രസതന്ത്രം-കാർബണികം; പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ചികിത്സസാൻഥീൻ വകുപ്പിൽപ്പെട്ട ഒരു ഔഷധം. തിയോഫിലിൻ, എഥിലീൻ ഡൈ അമീൻ എന്നീ യൗഗികങ്ങൾ മിശ്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന യുഗ്മലവണം.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.