വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ഭൗമശാസ്ത്രം >

സമുദ്രശാസ്ത്രം

ശേഖരം - ഹോം

സ്ഥിതിവിവര കണക്ക്
 
 
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അഗാധതാമാപനംശാസ്ത്രം - ഭൗമശാസ്ത്രം - സമുദ്രശാസ്ത്രംകടലുകളുടെ ആഴം അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ആഴമനുസരിച്ചു കടൽത്തറയുടെ ആകൃതി വിശദമാക്കുന്ന ചാർട്ടുകളും മാനചിത്രങ്ങളും നിർമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമുദ്ര വിജ്ഞാനീയ ശാഖ.
അഗാധമേഖലശാസ്ത്രം - ഭൗമശാസ്ത്രം - സമുദ്രശാസ്ത്രംവൻകരത്തട്ടിനും അത്യഗാധമായ കടൽത്തട്ടിനുമിടയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്ര പാരിസ്ഥിതിക മേഖല.
കടലാക്രമണംശാസ്ത്രം-ഭൗമശാസ്ത്രം-സമുദ്രശാസ്ത്രംപ്രകൃതിക്ഷോഭം, തരംഗ പ്രവര്‍ത്തനം, വേലായ പ്രവര്‍ത്തനം, കടലോര ധാര തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മൂലം തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന പ്രക്രിയ.
അസൈസ്മിക കടകങ്ങള്‍ശാസ്ത്രം-ഭൗമശാസ്ത്രം-സമുദ്രശാസ്ത്രംആഗ്നേയ പ്രക്രിയകളിലൂടെ രൂപംകൊണ്ടിട്ടുള്ള കടല്‍വരമ്പുകള്‍. നിര്‍ജീവങ്ങളായ അഗ്നിപര്‍വതങ്ങളാണ് ഇവയില്‍ മിക്കതും.
ആഗുല്ലാസ് പ്രവാഹംശാസ്ത്രം-ഭൗമശാസ്ത്രം-സമുദ്രശാസ്ത്രം-ഇന്ത്യസമുദ്രജലപ്രവാഹം. ഇന്ത്യാസമുദ്രത്തില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ കിഴക്കേ തീരത്തുകൂടി തെക്കുപടിഞ്ഞാറേക്കൊഴുകുന്നു.
കടല്‍ക്കുന്നുകള്‍ശാസ്ത്രം-ഭൗമശാസ്ത്രം-സമുദ്രശാസ്ത്രംജലപ്പരപ്പിനു കീഴിലായി, സമുദ്രങ്ങളില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടുകാണപ്പെടുന്ന പര്‍വതസമാനമായ ഭൂരൂപങ്ങള്‍.
അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രവിഭജനംശാസ്ത്രം-ഭൗമശാസ്ത്രം-സമുദ്രശാസ്ത്രംവൻകരകളുടെ നിശ്ചിത രീതിയിലുള്ള സംവിധാനത്താൽ ഭൂമുഖത്തെ സമുദ്ര മേഖലകളുടെ വിഭജനം.
ഉപോഷ്ണമേഖല-അഭിസരണം, സമുദ്രത്തില്‍ശാസ്ത്രം-ഭൗമശാസ്ത്രം-സമുദ്രശാസ്ത്രംതെക്ക് അക്ഷാംശം 40 ഡിഗ്രി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ജലപിണ്ഡങ്ങളുടെ നൈസർഗിക സമ്മിശ്രണ പ്രക്രിയ.
ഉള്‍ക്കടല്‍ശാസ്ത്രം-ഭൗമശാസ്ത്രം-സമുദ്രശാസ്ത്രം-ഉൾക്കടൽകരയിലേക്ക് കടന്നു കയറിക്കിടക്കുന്നതും സാമാന്യം ആഴവും ഉള്ള സമുദ്രശാഖ.
ഊസ്ശാസ്ത്രം-ഭൗമശാസ്ത്രം-സമുദ്രശാസ്ത്രംകടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ അതിവിസ്തൃതമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ അനേകം മീറ്റർ കനത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സവിശേഷ നിക്ഷേപങ്ങൾ. കാർബണിക അകാർബണിക നിക്ഷേപങ്ങൾ, വിതരണം, സാമാന്യഗുണങ്ങൾ, ഊസിന്റെ സ്വാധീനത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.