സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അഭ്രഷിസ്റ്റ് 84

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019
അഭ്രഷിസ്റ്റ് 2 6 4 4 5 3 2

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
abhrashist.doc 5

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 45
Ukraine 21
Italy 7
United Kingdom 6
Germany 2
Canada 1
EU 1
India 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 23
Milan 7
Mountain View 4
Seattle 4
Southend 3
Alameda 1
Ann Arbor 1
Cambridge 1
Fairfield 1
Houston 1