വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ശാസ്ത്രം > ഭൗതികം >

ഭൗതികം-മറ്റുള്ളവ

ശേഖരം - ഹോം

സ്ഥിതിവിവര കണക്ക്
 
 
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അനുരണനംശാസ്ത്രം-ഭൗതികംഒരു ശബ്ദപ്രതിഭാസം. അടഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം നിലച്ചുകഴിഞ്ഞാലും സ്ഥലത്തിന്റെ ഭിത്തികളിൽ ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമുണ്ടാക്കുന്നു.
അവമന്ദനംശാസ്ത്രം-ഭൗതികംകമ്പനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ ആയാമത്തിനു ക്രമേണ വരുന്ന ക്ഷയം
അളവുകളും തൂക്കങ്ങളുംശാസ്ത്രം-ഭൗതികംപദാര്‍ഥങ്ങളുടെ ഭൗതികപരിമാണം നിര്‍ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധികൾ.
അവര്‍ണതശാസ്ത്രം-ഭൗതികംപ്രകാശം അതിന്റെ ഘടകവർണങ്ങളായി വേർതിരിയാതെ പ്രിസത്തിലൂടെയോ ലെൻസിലൂടെയോ അപവർത്തനവിധേയമാകുന്ന പ്രതിഭാസം
ആന്തരതരംഗങ്ങള്‍ശാസ്ത്രം-ഭൗതികംവ്യത്യസ്ത സാന്ദ്രതയിലുള്ള ജലപാളികൾക്കിടയ്ക്ക് രൂപം കൊള്ളുന്ന തരംഗങ്ങൾ.
അഭികേന്ദ്രംശാസ്ത്രം-ഭൗതികംഅഭിസരണ സ്വഭാവമുള്ള കിരണങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന കേന്ദ്രം അഥവാ അപസരണ സ്വഭാവമുള്ള കിരണങ്ങൾ ഉദ്ഗമിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കപ്പെടാവുന്ന കേന്ദ്രം.
അഭികേന്ദ്രബലംശാസ്ത്രം-ഭൗതികംഅപകേന്ദ്രബലത്തിനു തുല്യവും വിപരീതവുമായ ബലം. വക്രപാതയിലൂടെ ചലിക്കുന്ന പദാർഥത്തിൽ പാതയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സദാ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം.
അഭികേന്ദ്രസരണംശാസ്ത്രം-ഗണിതംഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ, ഒരു പരിമാണം മറ്റൊരു പരിമാണത്തോട് അടുക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഗണിതശാഖയായ അനാലിസിസിലെ മുഖ്യവിഷയം.
അപകേന്ദ്രണംശാസ്ത്രം-ഭൗതികംഅപകേന്ദ്രബലം ഉപയോഗിച്ച് ഘനത്വ വ്യത്യാസമുള്ള പദാർഥങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ.
അനുനാദകംശാസ്ത്രം-ഭൗതികംഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലെ അനുനാദത്തിൽ അവമന്ദനത്തിന്റെ പ്രഭാവം ഉദാഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം.