സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അണ്ഡര്‍ പെയിന്റിങ് 81

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അണ്ഡര്‍ പെയിന്റിങ് 2 2 5 3 1 4 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
andarpainting.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 43
Ukraine 20
United Kingdom 8
Germany 4
Italy 4
France 2

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 22
Mountain View 8
Seattle 5
Kansas City 4
Southend 4
Milan 3
Houston 2
Alameda 1
Leipzig 1