വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > രാഷ്ട്രമീമാംസ >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-3/ 3 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍ഡിപ്പെന്‍ഡന്‍സ്‌ ആക്‌റ്റ്‌മാനവികം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യ, പാകിസ്താൻ എന്നീ രണ്ട് ഡൊമിനിയനുകളായി വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് 1947-ൽ പാസാക്കിയ നിയമം
ആമേഴ്സ്റ്റ്, വില്യം പിറ്റ്മാനവികം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യബ്രിട്ടീഷിന്ത്യയിലെ ഒരു ഗവർണർ ജനറൽ
ഇടക്കാല ഗവണ്‍മെന്റ്, 1947 ലെമാനവികം-രാഷ്ട്രമീമാംസ-ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ; മാനവികം-ചരിത്രം-ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ1946 സെപ്തംബർ മുതൽ 1947 ആഗസ്റ്റ് 15ന് വരെ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലിരുന്ന ഗവൺമെന്റ്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം,രൂപവത്കരണം, വർഗീയ കലാപങ്ങൾ, ലീഗിന്റെ പങ്കാളിത്തം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ വിശദമാക്കുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.