വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ജീവചരിത്രം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-10/ 11 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അന്തോനെല്ലോ ദ മെസ്സീനജീവചരിത്രം-ചിത്രകല-ഇറ്റലിഇറ്റാലിയൻ ചിത്രകാരൻ. എണ്ണച്ചായചിത്രരചനയുടെ ഉപജ്ഞാതാവായും കരുതപ്പെടുന്നു.
ആന്‍ഗ്വിസ്കിയോള, സോഫോനിസ്ബജീവചരിത്രം-ചിത്രകല-ഇറ്റലിഇറ്റാലിയൻ ചിത്രകാരി.
ആള്‍ട്ടിച്ചിറോ, ദെ സെവിയോജീവചരിത്രം-ചിത്രകല-ഇറ്റലിഇറ്റാലിയന്‍ ചിത്രകാരന്‍
കരാച്ചിജീവചരിത്രം-ചിത്രകല-ഇറ്റലി16-ാം ശതകത്തിന്റെ ഉത്തരാർധത്തിൽ ബോളോഞ്ഞയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അഞ്ച് ഇറ്റാലിയൻ ചിത്രകാരന്മാർ പൊതുവിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കുടുംബനാമം.
കനാലറ്റോജീവചരിത്രം-ചിത്രകല-ഇറ്റലിഇറ്റാലിയന്‍ ചിത്രകാരന്‍. പൂര്‍ണമായ പേര്‌ ഗിയോവന്നി അന്റോണിയോ കനാല്‍ എന്നാണ്‌.
കരാവാഗ്ഗിയോ, മൈക്കലാഞ്ജലോ മെരിസിജീവചരിത്രം-ചിത്രകല-ഇറ്റലിഇറ്റാലിയൻ ചിത്രകാരൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കലയുടെ പ്രത്യേകത പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഓര്‍സി, ലെലിയോജീവചരിത്രം-ചിത്രകല-ഇറ്റലിഇറ്റാലിയൻ ചിത്രകാരനും വാസ്തുശില്പിയും.
ഒര്‍കാണാ, ആന്ദ്രിയ ദി സിയോന്‍ജീവചരിത്രം-ചിത്രകല-ഇറ്റലിഇറ്റലിക്കാരനായ ചിത്രകാരൻ. ശില്പി, വാസ്തുവിദ്യാ വിദഗ്ധൻ എന്നീ നിലകളിലും പ്രസിദ്ധൻ
ഏഞ്ജലികോ ഫ്രാ-ഗ്യൂഡോ ഡി പിയാട്രോജീവചരിത്രം-ചിത്രകല-ഇറ്റലിഇറ്റാലിയൻ ചിത്രകാരൻ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളെകുറിച്ചും ചരിത്രത്തെകുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
കാസ്റ്റാഗ്നോ, ആന്‍ഡ്രിയാ ദെല്‍ജീവചരിത്രം-ചിത്രകല-ഇറ്റലിഇറ്റാലിയൻ ചിത്രകാരൻ.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.