വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > നരവംശശാസ്ത്രം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-4/ 4 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഈഴവര്‍മാനവികം-നരവംശശാസ്ത്രം-ജനവർഗം-കേരളംകേരളത്തിലെ ഒരു പ്രബല സമുദായം. ഇവരുടെ ഉത്പത്തി, ആചാരാനുഷ്ഠാനം മുതലായവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനം.
ഊരാളിക്കുറുമര്‍മാനവികം-നരവംശശാസ്ത്രം-ജനവർഗം-കേരളംകോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ വനപ്രദേശത്ത് അധിവസിക്കുന്ന ഒരു ഗിരിവർഗ ജനത. ഇവരുടെ ചരിത്രവും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
കുറിച്യര്‍മാനവികം-നരവംശശാസ്ത്രം-ജനവർഗം-കേരളംകേരളത്തിലെ ഒരു ആദിമജനവർഗം. ഇവരുടെ പേരിന്റെ ഉദ്ഭവം, ജീവിതരീതി, ഐതിഹ്യങ്ങൾ എന്നിവ വിശദമാക്കുന്നു.
കാടര്‍മാനവികം-നരവംശശാസ്ത്രം-ജനവർഗം-കേരളംകേരളത്തിലെ ഒരു ആദിമ ജനവർഗം. ഇവരുടെ ജീവിതരീതി, വാസസ്ഥലം, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, പ്രധാന ഗോത്രങ്ങൾ എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.