വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > മാനവികം > നരവംശശാസ്ത്രം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-5/ 5 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അപ്പാച്ചീ ഇന്ത്യര്‍മാനവികം-നരവംശശാസ്ത്രം-അമേരിക്കഅമേരിക്കൻ ഇന്ത്യാക്കാരായ ഇവർ അതബാസ്കൻ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു.
ആരപാഹോമാനവികം-നരവംശശാസ്ത്രം-അമേരിക്കഒരു അൽഗോങ്കിയൻ വർഗം. യു.എസ്സിൽ പ്ലാറ്റേ, അർകൻസാ എന്നീ നദികളുടെ തടപ്രദേശത്ത് വസിക്കുന്നു.
എനിമകാമാനവികം-നരവംശശാസ്ത്രം-അമേരിക്കതെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഒരു ജനവർഗം. അവരുടെ ജീവിതരീതിയെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
അയ്മാറാമാനവികം-നരവംശശാസ്ത്രം-അമേരിക്കഒരു അമേരിന്ത്യന്‍ വര്‍ഗം. പെറു, ബൊളീവിയാ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിവസിക്കുന്നു.
കമായുറമാനവികം-നരവംശശാസ്ത്രം-അമേരിക്കഒരു അമേരിക്കന്‍ ജനവര്‍ഗം. ഇവരുടെ പ്രധാനതൊഴിലുകള്‍, ആചാരമര്യാദകള്‍, സംസ്കാരം എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.