സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ആര്‍ട്ടിക് മേഖല 129

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019
ആര്‍ട്ടിക് മേഖല 7 5 5 3 4 7 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
aartic-mekhala.doc 7

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 50
Germany 35
Ukraine 23
United Kingdom 6
Italy 5
India 3
Bahrain 2
Canada 1
EU 1
Kuwait 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 19
Mountain View 6
Milan 5
Seattle 5
Southend 3
Ann Arbor 2
Houston 2
Kansas City 2
Kiev 2
Manama 2