സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കാര്‍ഷികാന്തരീക്ഷ ശാസ്ത്രം 121

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019
കാര്‍ഷികാന്തരീക്ഷ ശാസ്ത്രം 3 5 5 4 5 7 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
karshikanthareekshasasthram.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 47
Germany 37
Ukraine 22
United Kingdom 9
Canada 2
Italy 2
India 1
Russia 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 24
Seattle 7
Mountain View 6
Southend 5
Ashburn 2
Kansas City 2
Milan 2
Alameda 1
Ann Arbor 1
Burscheid 1