സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കാശി 143

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
കാശി 3 8 3 8 9 5 6

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
kaasi.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 60
Germany 29
Ukraine 24
United Kingdom 12
India 8
Italy 4
Canada 2
Bahrain 1
China 1
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 24
Seattle 8
Mountain View 7
Milan 4
Southend 4
Houston 3
Cambridge 2
Chennai 2
Fairfield 2
Kansas City 2