സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കാരിക്കേച്ചറും കാര്‍ട്ടൂണും 125

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
കാരിക്കേച്ചറും കാര്‍ട്ടൂണും 7 5 7 7 3 5 8

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
caricaturum-cartoonum.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 55
Germany 32
Ukraine 21
United Kingdom 6
India 3
Italy 3
Canada 2
France 2
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 21
Mountain View 8
Seattle 7
Kansas City 4
Houston 3
Milan 3
Southend 3
Alameda 1
Bangalore 1
Lachine 1