സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കാലവിചാരം 147

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
കാലവിചാരം 9 8 9 8 4 6 7

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
kalavicharam.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 69
Germany 32
Ukraine 24
United Kingdom 11
Canada 2
France 2
India 2
Italy 2
Romania 1
Russia 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 26
Seattle 8
Kansas City 5
Mountain View 5
Houston 4
Redmond 4
Southend 4
Alameda 1
Ashburn 1
Auburn 1