സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അന്‍സെരിഫോര്‍മിസ് 79

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019
അന്‍സെരിഫോര്‍മിസ് 2 4 5 1 4 2 2

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
ansariformes.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 43
Ukraine 21
United Kingdom 8
Italy 4
Germany 2
EU 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 23
Mountain View 9
Seattle 5
Milan 3
Houston 2
Southend 2
Alameda 1
Ann Arbor 1
Cambridge 1
Leipzig 1