സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കായികവിദ്യാഭ്യാസം 181

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019
കായികവിദ്യാഭ്യാസം 3 5 10 4 12 12 6

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
kayikavidhyabhyasam.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 59
India 52
Germany 27
Ukraine 19
United Kingdom 9
China 5
Italy 3
Japan 3
A1 1
United Arab Emirates 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 22
Northvale 15
Mountain View 8
Chennai 6
Seattle 6
Southend 5
Hefei 3
Milan 3
Osaka 3
Ann Arbor 2