വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ഭൂവിജ്ഞാനം > ഭൂവിജ്ഞാനം-മറ്റുള്ളവ >

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഭൂവിജ്ഞാനം-മറ്റുള്ളവ 689

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019
ഭൂവിജ്ഞാനം-മറ്റുള്ളവ 32 35 140 13 10 66 6

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Ukraine 205
United States 147
Romania 120
Germany 74
India 49
United Kingdom 14
Italy 8
United Arab Emirates 3
France 3
Russia 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 50
Northvale 20
Seattle 14
Mountain View 12
Kansas City 11
Milan 8
Redmond 8
Southend 7
Houston 6
Chennai 5