വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ഭൂവിജ്ഞാനം > ഭൂവിജ്ഞാനം-മറ്റുള്ളവ >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-4/ 4 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഔറംഗാബാദ്ഭൂവിജ്ഞാനം-മഹാരാഷ്ട്രമഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്തിൽ മറാഠവാഡ മേഖലയിലെ മുഖ്യനഗരം. ഇതിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം, ചരിത്രം, പ്രധാന വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
കല്യാണ്‍ഭൂവിജ്ഞാനം-മഹാരാഷ്ട്രമഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു പട്ടണവും താന ജില്ലയിൽ ഇതേ പേരുള്ള താലൂക്കിന്റെ ആസ്ഥാനവും
അഹമ്മദ് നഗര്‍ഭൂവിജ്ഞാനം-മഹാരാഷ്ട്രമഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു മുനിസിപ്പൽ നഗരം. അഹമ്മദ് നഗർ ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനം
കിര്‍ക്കി/ഖഡ്കിഭൂവിജ്ഞാനം-മഹാരാഷ്ട്രഒരു പട്ടണം. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനാജില്ലയലുൾപ്പെട്ടതാണിത്. ഇവിടത്തെ പ്രത്യേകതകൾ വിശദമാക്കുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.