സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കളിത്തട്ട് 140

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
കളിത്തട്ട് 3 8 6 7 8 5 6

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
kalithattu.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 58
Germany 30
Ukraine 22
United Kingdom 14
India 8
Italy 3
Canada 1
China 1
France 1
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 22
Seattle 7
Southend 7
Mountain View 5
Houston 4
Kansas City 3
Milan 3
Nürnberg 2
Alameda 1
Ashburn 1