സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കളമെഴുത്തും പാട്ടും 173

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
കളമെഴുത്തും പാട്ടും 10 9 8 13 4 6 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
kalamazhuthum-pattum.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 76
Germany 35
Ukraine 24
India 12
United Kingdom 10
Italy 4
Romania 4
Canada 2
France 2
China 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 24
Northvale 13
Seattle 7
Kumar 5
Mountain View 5
Houston 4
Milan 4
Kansas City 3
Southend 3
Bangalore 2