സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
കസാ-വുബു, ജോസഫ് 107

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019
കസാ-വുബു, ജോസഫ് 2 4 5 6 4 3 4

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
kasa-voboo-joseph.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 37
Germany 33
Ukraine 19
United Kingdom 11
Italy 3
Canada 1
France 1
India 1
Japan 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 14
Mountain View 7
Seattle 7
Southend 3
Kansas City 2
Milan 2
Alameda 1
Ann Arbor 1
Buffalo 1
Cambridge 1