വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ഭൂവിജ്ഞാനം >

പീഠഭൂമി

ശേഖരം - ഹോം

സ്ഥിതിവിവര കണക്ക്
 
 
ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ആരവല്ലിശിലാക്രമംഭൂവിജ്ഞാനം-പീഠഭൂമി-ഡെക്കാൻഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയിലെ പ്രീകാംബ്രിയൻ ശിലാസമൂഹങ്ങളിലെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം.