സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഓര്‍ഫിസം 129

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
ഓര്‍ഫിസം 5 5 7 8 4 6 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
orphism.doc 4

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 50
Germany 31
Ukraine 26
United Kingdom 11
Italy 4
India 2
Canada 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 23
Mountain View 7
Seattle 5
Southend 4
Houston 3
Milan 3
Northvale 3
Kansas City 2
Kiev 2
Alameda 1