സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അന്യൂപ്ലോയ്ഡി 89

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അന്യൂപ്ലോയ്ഡി 3 3 4 4 2 4 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
aneuploidy.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 41
Ukraine 22
United Kingdom 8
Germany 6
India 4
EU 3
Italy 3
Norway 1
Qatar 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 19
Mountain View 5
Southend 5
Seattle 4
Milan 3
Northvale 3
Cambridge 2
Houston 2
Kiev 2
Alameda 1