സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഐശ്വര്യറായ് 85

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019
ഐശ്വര്യറായ് 3 5 3 3 3 4 4

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
aishwarya-rai.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 29
Germany 27
Ukraine 19
Italy 7
United Kingdom 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 14
Milan 7
Mountain View 7
Seattle 2
Southend 2
Alameda 1
Ann Arbor 1
Cambridge 1
Fairfield 1
Houston 1