സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഐവര്‍നാടകം 145

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
ഐവര്‍നാടകം 9 8 6 12 2 5 7

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
ivarnadakam.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 64
Germany 28
Ukraine 23
United Kingdom 11
India 7
Japan 5
Italy 3
Indonesia 2
France 1
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 24
Mountain View 6
Seattle 6
Osaka 5
Houston 4
Redmond 4
Milan 3
Jakarta 2
Kansas City 2
Southend 2