വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-6/ 6 (തിരയൽ സമയം: 0.003 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഓറിഗണ്‍ഭൂവിജ്ഞാനം-അമേരിക്കയു.എസ്സിലെ ഒരു ഘടകസംസ്ഥാനം. ഇവിടത്തെ ഭൂവിവരണം, കാലാവസ്ഥ, സസ്യജാലം, സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്നിവ വിശദമാക്കുന്നു.
എല്‍ സാല്‍വഡോര്‍ഭൂവിജ്ഞാനം-അമേരിക്കഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രം. മധ്യ അമേരിക്കയിലെ റിപ്പബ്ലിക്കുകളിൽ ഏറ്റവും ചെറുതും ജനസാന്ദ്രതയിൽ മുന്നിട്ടു നില്ക്കുന്നതുമായ രാഷ്ട്രമാണ് ഇത്.
ഇന്‍ഡ്യാനഭൂവിജ്ഞാനം-അമേരിക്കയു.എസ്സിലെ മധ്യപശ്ചിമഭാഗത്തുള്ള ഘടക സംസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഹ്രസ്വപ്രതിപാദ്യം
ഇഡാഹോഭൂവിജ്ഞാനം-അമേരിക്കയു.എസ്സിൽ പസിഫിക് ഭാഗത്തുള്ള ഘടകസംസ്ഥാനം. ബോയിസ് ആണ് തലസ്ഥാനം. ഇവിടത്തെ കാലാവസ്ഥ, സസ്യ-ജന്തുവർഗങ്ങൾ, സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ, ജനവിതരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനം.
ഒക് ലഹോമഭൂവിജ്ഞാനം-അമേരിക്കയു.എസ്സിലെ ഒരു ഘടകസംസ്ഥാനം. തലസ്ഥാനം-ഒക് ലഹോമാസിറ്റി. ഇവിടത്തെ ഭൗതിക ഭൂമിശാസ്ത്രം, ജനങ്ങൾ, സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഓഹിയോഭൂവിജ്ഞാനം-അമേരിക്കയു.എസ്സിലെ ഒരു ഘടകസംസ്ഥാനം. ഇതിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം, ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളും, ജനങ്ങൾ, ഭരണഘടന, ഗതാഗതം, സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ, വിദ്യാഭ്യാസരീതി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.