സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
എസെക്കീല്‍ നിസിം 99

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019
എസെക്കീല്‍ നിസിം 3 6 6 6 4 7 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
ezekiel-nissim.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 38
Germany 27
Ukraine 21
United Kingdom 6
Italy 2
Japan 2
EU 1
India 1
Russia 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 23
Mountain View 6
Milan 2
Osaka 2
Southend 2
Alameda 1
Ann Arbor 1
Cambridge 1
Houston 1
Leipzig 1