സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
എക്സൈസ് നികുതി 73

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019
എക്സൈസ് നികുതി 2 5 3 2 2 2 1

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
eaxcise-nekuthi.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 38
Ukraine 19
United Kingdom 9
Germany 2
Italy 2
United Arab Emirates 1
India 1
Russia 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 20
Mountain View 5
Southend 5
Seattle 4
Houston 2
Northvale 2
Alameda 1
Ann Arbor 1
Ashburn 1
Leipzig 1