സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഇയോട്‌വോസ്‌, ബാരണ്‍ റോളണ്ട്‌ 58

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019
ഇയോട്‌വോസ്‌, ബാരണ്‍ റോളണ്ട്‌ 1 3 1 3 2 1 2

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
eotvos-baron-roland.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 29
Ukraine 17
United Kingdom 6
Italy 3
Germany 2
EU 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 15
Mountain View 9
Milan 3
Southend 2
Alameda 1
Ann Arbor 1
Houston 1
Leipzig 1
Redmond 1