വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം > ഭാഷാശാസ്ത്രം >

കംപ്യൂട്ടേഷണൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്‌

ശേഖരം - ഹോം

സ്ഥിതിവിവര കണക്ക്