സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ഉദരം 92

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019
ഉദരം 2 4 4 3 4 5 1

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
udaram.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 39
Ukraine 21
Germany 10
United Kingdom 8
China 4
Italy 4
India 3
Canada 1
EU 1
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 24
Southend 6
Mountain View 5
Hefei 4
Milan 4
Seattle 4
Houston 2
Alameda 1
Ann Arbor 1
Chennai 1