സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അക്വാറ്റിന്റ് 79

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അക്വാറ്റിന്റ് 4 1 6 3 1 4 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
akuatint.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 37
Ukraine 21
Germany 10
United Kingdom 7
Italy 3
India 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 20
Mountain View 6
Seattle 4
Southend 3
Houston 2
Milan 2
Alameda 1
Buffalo 1
Fairfield 1
Kansas City 1