സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ആശൗചദീപകം 163

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
ആശൗചദീപകം 9 7 9 11 4 7 5

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
aasoucha-deepakam.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 71
Germany 39
Ukraine 25
United Kingdom 10
India 8
Italy 4
China 3
France 1
Romania 1
Russia 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 25
Mountain View 9
Seattle 7
Southend 6
Redmond 5
Houston 4
Milan 4
Guangzhou 2
Northvale 2
Alameda 1