സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ആസ്റ്റ്രേലിയന്‍ ആദിവാസികള്‍ 87

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019
ആസ്റ്റ്രേലിയന്‍ ആദിവാസികള്‍ 2 3 3 1 3 2 2

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
aastralian-aadivasikal.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 41
Ukraine 20
United Kingdom 12
Germany 6
India 3
Italy 3
EU 1
France 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 21
Mountain View 10
Southend 5
Seattle 4
Milan 3
Cambridge 2
Alameda 1
Ann Arbor 1
Houston 1
Lake Forest 1