സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ആന്റിഗോണസ് I 57

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019
ആന്റിഗോണസ് I 3 4 1 2 2 1 2

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
antigonus-1.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 27
Ukraine 19
United Kingdom 5
Italy 3
Germany 2
France 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 13
Mountain View 5
Milan 3
Seattle 3
Alameda 1
Ann Arbor 1
Houston 1
Leipzig 1
Redmond 1
Southend 1