വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-3/ 3 (തിരയൽ സമയം: 0.001 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ഏലാദിഗണംപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ആയൂർവേദം-ചികിത്സഅഷ്‌ടാംഗഹൃദയം സൂത്രസ്ഥാനത്തിലെ "ശോധനാദി ഗണസംഗ്രഹണീയം' എന്ന പതിനഞ്ചാമധ്യായത്തിലുള്‍പ്പെട്ട ഒരു പ്രസിദ്ധ ഗണം. ഏലാദിഗണത്തിൽപ്പെട്ട മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം പരാമർശിക്കുന്നു.
ഏലത്വഗാദിചൂര്‍ണംപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ആയൂർവേദം-ചികിത്സകേരളീയ ചികിത്സയിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഔഷധയോഗം.
അശ്വഗന്ധാദിപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ആയൂർവേദം-ചികിത്സഅശ്വഗന്ധം പ്രധാനാംശമായുള്ള ചില ആയൂർവേദ ഔഷധങ്ങൾ. ചൂർണമായും കഷായമായും ഘൃതമായും ഇത് തയാറാക്കിവരുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.