വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-10/ 11 (തിരയൽ സമയം: 0.006 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
ആറുകാലാദി എണ്ണപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ആയുർവേദംആയുർവേദവിധിപ്രകാരം തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു എണ്ണ.
ആയുര്‍വേദംപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ആയുർവേദംഭാരതീയമായ ഒരു ചികിത്സാശാസ്ത്രം
ആയുര്‍വേദം, കേരളത്തില്‍പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ആയുർവേദംപുരാതനകാലം മുതല്ക്കേ കേരളത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ആയുർവേദ ചികിത്സാരീതികളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ആയുര്‍വേദാചാര്യന്മാര്‍പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ആയുർവേദംആയുർവേദത്തിന്റെ ആചാര്യന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദ്യം.
കല്യാണകഘൃതംപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ആയുർവേദംആയുർവേദവിധിപ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു തരം നെയ്
ഒറ്റമൂലിപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ആയുർവേദംരോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള ഒറ്റമരുന്ന്. ഇത് മിക്കവാറും സസ്യലബ്ധങ്ങളായ പദാർഥങ്ങളിൽപ്പെടുന്നു.
ഔഷധസസ്യങ്ങള്‍പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ആയുർവേദംഔഷധപ്രാധാന്യമുള്ള സസ്യങ്ങൾ.
ഊര്‍ധ്വാംഗരോഗങ്ങള്‍പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ആയുർവേദംശിരസ്സിലെ വിവിധാവയവങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ
കാര്‍പ്പാസാസ്ഥ്യാദി തൈലംപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ആയുർവേദംഒരു ഔഷധ തൈലം. ആയുർവേദ വിധിപ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന ഇത് വാതരോഗങ്ങൾക്ക് തലയിൽ തേക്കാനും ശരീരത്ത് പുരട്ടാനും പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ കൂട്ട് വിശദമാക്കുന്നു.
ആരോഗ്യവിജ്ഞാനം, ആയുര്‍വേദത്തില്‍പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-വൈദ്യശാസ്ത്രം-ആയുർവേദംആരോഗ്യരക്ഷയ്ക്കുതകുന്ന ദിനചര്യയും ഋതുചര്യയും ആരോഗ്യപരങ്ങളായ ആഹാരക്രമങ്ങളും വ്യക്തികളുടെയും സമുദായത്തിന്റെയും പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളും സ്ഥലകാലദേശാദികളം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.