വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-4/ 4 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അകിടുവീക്കംപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-മൃഗചികിത്സാശാസ്ത്രം-രോഗംകറവപ്പശുക്കളിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ള ഒരു രോഗം. അകിടുവീക്കത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ, അതിന്റെ ഫലമായി പാലിന്റെ നിറത്തിലും അളവിലും ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഇതുണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ, ഫലപ്രദമായ പ്രതിവിധികൾ, നിർണ്ണയരീതികൾ എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
കുളമ്പുദീനംപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-മൃഗചികിത്സാശാസ്ത്രം-രോഗംഒരു കാലിരോഗം. രോഗകാരണം. സംക്രമണം, ലക്ഷണങ്ങൾ, പ്രതിവിധി എന്നിവ വിശദമാക്കുന്നു.
കരിങ്കാല്‍പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-മൃഗചികിത്സാശാസ്ത്രം-രോഗംകന്നുകാലികളെ ബാധിക്കുന്ന മാരകമായ രോഗം.
കുരലടപ്പന്‍പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-മൃഗചികിത്സാശാസ്ത്രം-രോഗംഒരു കാലിരോഗം. ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളും പ്രതിവിധികളും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.