വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-5/ 5 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
കണ്ടല്‍പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-പരിസ്ഥിതിഒരു പ്രത്യേകതരം സസ്യജാലം.
ഇക്കോളജി, മാനവികപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-പരിസ്ഥിതിമനുഷ്യരും പരിതസ്ഥിതികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം. ഇതിന്റെ നാലു അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളായ ജനസംഖ്യ, സമൂഹം, പരിസരം, സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചു് വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഇക്കോപ്രരൂപംപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-പരിസ്ഥിതിവിഭിന്ന ഭൂമേഖലകളില്‍, അതാതു പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും പരിസ്ഥിതിപരവുമായ സ്വാധീനങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായി ജനിതകഘടനയിലും ബാഹ്യരൂപത്തിലും വൈജാത്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്പീഷീസിലെ അംഗങ്ങള്‍
ഇക്കോളജിപ്രയുക്തശാസ്ത്രം-പരിസ്ഥിതിഒരു ശാസ്ത്രശാഖ. ജീവികളും അവയുടെ പരിതസ്ഥിതികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
കാട്പ്രയുക്തശാസ്ത്രം-പരിസ്ഥിതിഒരു ജൈവവ്യൂഹം. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഘടകവിഭാഗമായ ഭക്ഷ്യകാർഷിക സംഘടന (FAO) നൽകിയിട്ടുള്ള നിർവചനമനുസരിച്ച് മരങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യമുള്ളതും സസ്യജാലങ്ങൾ തിങ്ങിനിറഞ്ഞതുമായ ഒരു പ്രദേശം.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.