വിജ്ഞാന കലവറ > എസ് ഐ ഇ പി > സർവവിജ്ഞാനകോശം >

തിരയൽ

പുതിയ തിരയൽ

പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഫില്‍റ്റര്‍:


ഫലങ്ങൾ 1-5/ 5 (തിരയൽ സമയം: 0.002 സെക്കൻറുകൾ).

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ:

ശീർഷകംവിഷയം - വർഗീകരണംവിവരണം - സംഗ്രഹം
അവല്‍പ്രയുക്തശാസ്ത്രം - ഗാർഹികശാസ്ത്രംഭക്ഷണപദാർഥം. നെല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷ്യപദാർഥം
അത്താഴംപ്രയുക്തശാസ്ത്രം - ഗാർഹികശാസ്ത്രംരാത്രിയിലെ ഭക്ഷണം. അത്താഴത്തക്കുറിച്ചുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ, അത്താഴത്തെക്കുറിച്ച് നാടൻ പാട്ടുകളിലും ആട്ടപ്രകാരത്തിലുമുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അത്താഴവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രയോഗങ്ങൾ എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
അടുക്കള ഉപകരണങ്ങള്‍പ്രയുക്തശാസ്ത്രം - ഗാർഹികശാസ്ത്രംഭക്ഷണം പാകംചെയ്യുന്നതിനും വിളമ്പിക്കഴിക്കുന്നതിനും മറ്റും അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ. ഭാരതത്തിലേയും കേരളത്തിലേയും അടുക്കള ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണം.
അടുക്കളപ്രയുക്തശാസ്ത്രം - ഗാർഹികശാസ്ത്രംഭക്ഷണം പാകംചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം. പ്രാചീന കേരളത്തിലേയും, ആധുനിക കാലത്തിലേയും അടുക്കളയെക്കുറിച്ച് പരാമർശം.
അടുപ്പ്പ്രയുക്തശാസ്ത്രം - ഗാർഹികശാസ്ത്രംഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം.
ഫിൽറ്റർ ക്രമീകരിക്കുക: (Add filters:) സെർച്ച്‌ ഫലം വിപുലീകരിക്കുവാൻ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.