സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അലലിസം 100

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അലലിസം 3 3 4 5 2 4 4

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
alalilisam.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 46
Ukraine 19
Germany 8
United Kingdom 8
India 6
Saudi Arabia 4
France 2
Italy 2
Canada 1
China 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 23
Mountain View 8
Riyadh 4
Seattle 4
Northvale 3
Southend 3
Cambridge 2
Kansas City 2
Milan 2
Nürnberg 2