സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അറ്റേലിയര്‍ 81

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അറ്റേലിയര്‍ 3 1 4 3 2 4 3

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
attelier.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 39
Ukraine 20
United Kingdom 11
Germany 6
Italy 2
France 1
Poland 1
Russia 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 20
Mountain View 6
Seattle 5
Southend 4
Kansas City 3
Houston 2
Milan 2
Alameda 1
Ann Arbor 1
Leipzig 1