സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ആജീവികന്‍മാര്‍ 151

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ആജീവികന്‍മാര്‍ 6 9 7 7 10 8 6

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
aajeevakanmar.doc 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 75
Germany 26
Ukraine 22
United Kingdom 8
India 7
Italy 4
United Arab Emirates 2
France 2
China 1
EU 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 40
Mountain View 6
Seattle 6
Southend 6
Milan 4
Houston 3
Kansas City 2
Nürnberg 2
Sharjah 2
Alameda 1