സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ആദിത്യഹൃദയം 137

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ആദിത്യഹൃദയം 4 9 4 7 8 4 6

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
aadityahridayam.doc 5

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 60
Germany 27
Ukraine 22
India 11
United Kingdom 10
Italy 3
France 2
EU 1
Romania 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 23
Mountain View 7
Seattle 6
Southend 5
Houston 3
Kansas City 3
Kottayam 3
Milan 3
Fairfield 2
Alameda 1