സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
ആദിത്യപൂജ 167

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
ആദിത്യപൂജ 5 9 7 10 10 6 6

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
aadityapooja.doc 5

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 81
Germany 29
Ukraine 23
United Kingdom 8
India 8
Italy 7
Austria 1
Canada 1
China 1
France 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 38
Milan 7
Seattle 6
Mountain View 5
Northvale 5
Kansas City 4
Southend 4
Houston 3
Fairfield 2
Alameda 1