സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അല്ലാപ്രൈമ 99

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
അല്ലാപ്രൈമ 6 3 4 6 2 3 4

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
alla-prima.doc 8

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 45
Ukraine 22
United Kingdom 11
Germany 10
Italy 6
India 3
France 1

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 23
Milan 6
Mountain View 5
Kansas City 4
Seattle 4
Southend 4
Houston 2
Alameda 1
Kiev 1
Kumar 1