സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അന്തരീക്ഷ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം 95

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019
അന്തരീക്ഷ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം 4 4 6 1 5 4 1

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
andhariksha-nirekshanakendram.doc 8

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 44
Ukraine 23
United Kingdom 15
Germany 10
Italy 3

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 23
Mountain View 6
Southend 5
Kansas City 4
Seattle 4
Milan 2
Alameda 1
Ann Arbor 1
Auburn 1
Cambridge 1