സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്‌

മൊത്തം സന്ദര്‍ശനം

സന്ദർശനങ്ങൾ
അപ്പോഫെറോമീറ്റര്‍ 100

മാസത്തിലെ ആകെ സന്ദർശനങ്ങൾ

April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019
അപ്പോഫെറോമീറ്റര്‍ 4 7 5 3 5 4 2

ഫയൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്

സന്ദർശനങ്ങൾ
apophorometer.doc 14

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച രാജ്യം

സന്ദർശനങ്ങൾ
United States 51
Ukraine 21
Germany 13
United Kingdom 11
EU 2
Italy 2

ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച നഗരം

സന്ദർശനങ്ങൾ
Woodbridge 24
Seattle 4
Kansas City 3
Mountain View 3
Southend 3
Houston 2
Milan 2
Alameda 1
Ann Arbor 1
Cambridge 1